ODLUKA o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 14. stavak 1. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora Zaklade Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KROHEM, u vezi s člankom 20. Statuta Zaklade, Upravno vijeće Zaklade donosi ODLUKU:

 o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Dodjeljuju se stipendije u jednokratnom iznosu visine školarine na odgovarajućem fakultetu za akademsku godinu 2018./2019., sljedećim kandidatima:

  1. Petri Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Idi Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marinu Međugorcu, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb

II

Konačni pojedinačni iznosi sredstava, ovisno o iznosu školarine na odgovarajućim fakultetima te međusobna prava i obveze stipendista iz točke I. ove Odluke, regulirat će se posebnim ugovorom.

Obrazloženje

Upravno vijeće Zaklade raspisalo je dana 26. rujna 2018.  javni natječaj za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2018/2019. na medicinskim i drugim srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 100.000 kn. Na natječaj se u zadanom roku prijavilo troje kandidata: Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac.

Upravno vijeće Zaklade imenovalo je Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: prof.dr.sc. Drago Batinić, prim.dr. Dubravka Čaržavec, prof.dr.sc. Branimir Jakšić, prof.dr.sc. Damir Nemet i prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić Kolonić.  Povjerenstvo je održalo sjednicu 22. listopada 2018., razmotrilo prijave kandidata i utvrdilo da sve zadane uvjete natječaja za dodjelu sredstava ispunjavaju Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac. Povjerenstvo je donijelo i dostavilo članovima Upravnog vijeća Zaklade obrazloženi prijedlog za dodjelu sredstava četvorici navedenih kandidata. Na temelju naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Zaklade u roku osam dana od dana primitka Odluke.

 

U Zagrebu, 26 listopada, 2018.

Upravitelj Zaklade: Prof.dr.sc. Damir Nemet

 

Dostaviti:

  1. Petra Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Ida Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marin Međugorac, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb
  4. Arhiva Zaklade

Zaklada KROHEM-a dodijelila godišnju nagradu Zaklade i nove stipendije za doktorske studije

Zaklada Hrvatske Kooperativne grupe za hematološke bolesti ove je godine po prvi puta dodijelila GODIŠNJU NAGRADU ZAKLADE za izvrsnost i znanstvena i stručna postignuća u području hematologije. Upravno vijeće Zaklade je 23. ožujka 2018. raspisalo natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Zaklade za 2017. godinu. Godišnja nagrada Zaklade sastoji se od plakete, diplome i novčanog iznosa od 25.000,00 kn.

Nakon vrlo detaljnog razmatranja postignuća i doprinosa pojedinog kandidata scientometrijskim metodama ali i procjenom općeg doprinosa kandidata hrvatskoj hematologiji i njenoj afirmaciji u svijetu, Povjerenstvo je na sjednici održanoj 9. svibnja 2018. jednoglasno donijelo preporuku, a Upravno vijeće Zaklade je na temelju toga donijelo Odluku, da se Godišnja nagrada Zaklade dodijeli:

DRAŽENU PULANIĆU i Timu za liječenje cGvHD i kasnih komplikacija transplantacije matičnih stanica KBC Zagreb.

Upućujemo velike čestitke doc.dr.sc. Draženu Pulaniću i Timu za liječenje cGvHD i kasnih komplikacija transplantacije matičnih stanica KBC Zagreb.

Zaklada također odaje PRIZNANJE izvanrednim mladim liječnicima i znanstvenicima dr.sc. Marku Lucijaniću i dr. sc. Zinaidi Perić čija cjelokupna znanstvena i stručna aktivnost predstavlja vrlo vrijedan doprinos hrvatskoj i svjetskoj hematologiji s velikim potencijalom za dugoročni osobni napredak i utjecaj na napredak hrvatske hematologije. Očekujemo njihove prijave na sljedećim natječajima Zaklade i želimo im puno uspjeha kao budućim laureatima Zaklade.

 

  

 

DODJELA STIPENDIJA ZA DOKTORSKE STUDIJE

Zaklada je za školsku godinu 2017./2018. dodijelila četiri stipendije za pohađanje doktorskih studija na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Ove godine je Zaklada dodijelila za školsku godinu 2018./2019. tri stipendije za doktorske studije.

Dobitnici stipendija su: Petra Bubalo, dr.med., Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, mentor prof.dr.sc. Silva Zupančić Šalek; Ida Hude Dragičević, dr.med., Klinički bolnički centar Zagreb, mentor prof.dr.sc. Igor Aurer i Marin Međugorac, dr.med., Klinička bolnica „Sveti Duh“, mentor prof.dr.sc. Rajko Kušec.

Želimo dobitnicima stipendija puno uspjeha u doktorskom studiju i kasnijem znanstvenom radu.

Kako bi Zaklada i dalje uspješno obavljala sviju plemenitu zadaću pozivamo sve članove KROHEM-a i sve kojima je na srcu napredak hrvatske hematologije da svojom aktivnošću i donacijama pomognu rad Zaklade.

 

Upravitelj Zaklade

Prof.dr.sc. Damir Nemet