ODLUKA o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju članka 14. stavak 1. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava za stručno usavršavanje i drugih oblika financijskih potpora Zaklade Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti KROHEM, u vezi s člankom 20. Statuta Zaklade, Upravno vijeće Zaklade donosi ODLUKU:

 o dodjeli sredstava za stipendiranje školarina doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva na medicinskim i srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj za akademsku godinu 2018./2019.

I.

Dodjeljuju se stipendije u jednokratnom iznosu visine školarine na odgovarajućem fakultetu za akademsku godinu 2018./2019., sljedećim kandidatima:

  1. Petri Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Idi Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marinu Međugorcu, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb

II

Konačni pojedinačni iznosi sredstava, ovisno o iznosu školarine na odgovarajućim fakultetima te međusobna prava i obveze stipendista iz točke I. ove Odluke, regulirat će se posebnim ugovorom.

Obrazloženje

Upravno vijeće Zaklade raspisalo je dana 26. rujna 2018.  javni natječaj za dodjelu sredstava za školarine doktorskih studija iz područja biomedicine i zdravstva za akademsku godinu 2018/2019. na medicinskim i drugim srodnim fakultetima u Republici Hrvatskoj u ukupnom iznosu od 100.000 kn. Na natječaj se u zadanom roku prijavilo troje kandidata: Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac.

Upravno vijeće Zaklade imenovalo je Povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu: prof.dr.sc. Drago Batinić, prim.dr. Dubravka Čaržavec, prof.dr.sc. Branimir Jakšić, prof.dr.sc. Damir Nemet i prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić Kolonić.  Povjerenstvo je održalo sjednicu 22. listopada 2018., razmotrilo prijave kandidata i utvrdilo da sve zadane uvjete natječaja za dodjelu sredstava ispunjavaju Petra Bubalo, Ida Hude Dragičević i Marin Međugorac. Povjerenstvo je donijelo i dostavilo članovima Upravnog vijeća Zaklade obrazloženi prijedlog za dodjelu sredstava četvorici navedenih kandidata. Na temelju naprijed navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Zaklade u roku osam dana od dana primitka Odluke.

 

U Zagrebu, 26 listopada, 2018.

Upravitelj Zaklade: Prof.dr.sc. Damir Nemet

 

Dostaviti:

  1. Petra Bubalo, Huberta Pettana 18, 10360 Zagreb – Sesvete
  2. Ida Hude Dragičević, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10 000 Zagreb
  3. Marin Međugorac, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb
  4. Arhiva Zaklade
Bookmark the permalink.